Legionella wet- en regelgeving


Volgens het nieuwe Drinkwaterbesluit zijn instanties met een collectieve drinkwaterinstallatie, die vallen onder één van onderstaande categorieën verplicht een Legionella risicoanalyse met beheersplan (RABP) op te laten stellen.:
  • Ziekenhuis of polikliniek (Instellingen als bedoeld in artikel 1.2, onderdeel 1 van het Uitvoeringsbesluit WTZi)
  • Zorginstellingen
  • Jachthavens en kampeerterreinen
  • Gebouwen met logiesfunctie (bedrijfsmatig nachtverblijf aan meer dan 5 personen)
  • Asielzoekerscentra
  • Badinrichtingen
  • Gebouwen met een celfunctie
  • Tankstations, truckstops en wegrestaurants met douchefaciliteiten voor openbaar gebruik (nieuw met ingang van juli 2011)

Deze Legionella risicoanalyse dient volgens de richtlijnen, BRL 6010, met behulp van de handleiding voor legionellapreventie in de ISSO 55.1, te worden uitgevoerd.
De controle hierop wordt, in opdracht van de IL&T-inspectie, uitgevoerd door de diverse waterleidingbedrijven.
Zij controleren tevens of het vastgestelde beheersplan ook als zodanig wordt uitgevoerd. Bij het herhaald in gebreke blijven kan een dwangsom worden opgelegd door de IL&T-inspectie. De eigenaar van het gebouw wordt hierbij als verantwoordelijke partij aangewezen.
Ook in de Arbo-wetgeving worden bedrijven verplicht doeltreffende maatregelen te nemen tegen het blootstellen van werknemers aan legionellabacteriën.

Zorgplicht


Indien een collectieve drinkwaterinstallatie niet onder één van de bovenstaande categorieën valt, valt deze installatie onder de zorgplicht. De zorgplicht houdt in dat een eigenaar van een gebouw de verantwoordelijkheid draagt om deugdelijk drinkwater te leveren aan derden. Deugdelijk drinkwater betekent dat het drinkwater geen stoffen of onderdelen mag bevatten die een gevaar voor de gezondheid van de gebruiker kan opleveren.
Hieraan kan worden voldaan door een installatie aan te leggen volgens de regels en richtlijnen zoals genoemd in de Waterwerkbladen. Met behulp van de ISSO 55.2 kan een analyse worden gemaakt en indien nodig een beheersplan. Wanneer een installatie niet voldoet aan deze regels en richtlijnen, dient de installatie te worden aangepast of beheersmaatregelen worden uitgevoerd, zodanig dat aan de voorwaarden zoals gesteld in de Waterwerkbladen en de ISSO 55.2 kan worden voldaan.
In het kort samengevat zijn de belangrijkste eisen dat er geen dode leidingdelen in de installatie aanwezig mogen zijn, dat bepaalde apparatuur en tappunten zijn voorzien van de vereiste beveiligingen, dat alle appendages naar behoren werken, dat koudwatertemperaturen onder de 25ºC dienen te meten, er geen opwarming als de zogenaamde “hotspots” mag zijn en warmwater met een circulatiesysteem boven de 60ºC dient meten. Tevens dienen de installatietekeningen overeen te komen met de huidige situatie. Door het vastleggen van deze aanpassingen en handelingen in logboeken kan worden aangetoond dat al het mogelijke is gedaan om deugdelijk drinkwater te leveren aan derden.

Drinkwaterwet


Per 1 juli 2011 is de huidige Drinkwaterwet en daarmee ook het nieuwe Drinkwaterbesluit in werking getreden. Één van de wijzigingen in de wet is dat aanleunwoningen bij een zorgcentrum buiten de verplichte risicoanalyse vallen. Daarentegen zijn tankstations met douchegelegenheden en truckstops met douches toegevoegd aan de lijst. Ook bed & breakfasts met meer dan 5 slaapplaatsen, dienen een risicoanalyse en beheersplan op te laten stellen door een gecertificeerd bedrijf.
Ook is een grote wijziging dat gebouwen die vallen onder de hoogste risico categorie, zoals eerder genoemd, een risico analyse moeten laten opstellen door een BRL 6010 gecertificeerd bedrijf. Ook Legionella risicoanalyses en beheersplannen voor installaties die nog niet zijn goedgekeurd, nieuwe installaties en herzieningen door wijzigingen in de installatie dienen te worden uitgevoerd door een bedrijf met een BRL 6010 certificaat.
Verder is de meldingsplicht aan IL&T-inspectie bij 100kve/l verhoogd naar 1000kve/l. Dit houdt niet in dat bij legionellabesmettingen met minder dan 1000kve/l niets gedaan hoeft te worden. Er hoeft alleen geen melding naar de IL&T-inspectie plaats te vinden.
Genie Legionella Beheer
Totaaloplossingen in Legionellapreventie Legionella Online

  • Bedrijfsweg 16  1613 DX  Grootebroek  
  • 0228-322070
BRL6010   ISO9001 MVO partner